• Du når Klagomålsansvarig genom att mejla eller skriva till:

    Moderna Försäkringar, Klagomålsansvarig, Box 7830, 103 98 Stockholm. klagomalsansvarig@modernaforsakringar.se
    Vi kan behöva lite tid på oss att fatta beslut i ärendet men vi återkommer senast inom två veckor med besked om hur ärendet kommer att hanteras.