Hör av dig till oss först

Om du inte är nöjd med beslutet i ditt ärende eller hur du blivit bemött, ber vi dig vända dig till den som handlagt ärendet. Kontaktuppgifterna hittar du i beslutsbrevet från handläggaren.

En kontakt med din handläggare är oftast tillräckligt för att situationen ska klaras upp. Du kan även begära att ditt ärende ska omprövas av en ansvarig på avdelningen. Handläggaren ber dig i så fall om en skriftlig beskrivning av vad du är missnöjd med.

Du kan också använda vårt webbformulär för klagomål. Bilsport & MC Specialförsäkring är en del av Trygg-Hansa, så formuläret finns på Trygg-Hansas webbplats.

Fyll i klagomålsformuläret hos Trygg-Hansa

Vill du hellre skicka ett brev? Då använder du den här adressen:

Klagomålsansvarig
106 26 Stockholm

Klagomålsansvarig är Leif Holmberg.

Om vårt beslut kvarstår och du fortfarande inte är nöjd, kan du vända dig till Försäkringsnämnden eller till ett alternativt tvistlösningsorgan. 

De här uppgifterna behöver vi

När du tar kontakt med oss behöver du ange ditt namn, skadenummer eller försäkringsnummer och vad du är missnöjd med. Då kan vi så snabbt som möjligt hjälpa till med klagomålet. Har du även kompletterande information eller underlag som handläggaren inte har tagit del av tidigare? I så fall ber vi att du skickar med även detta.

Försäkringsnämnden på Trygg-Hansa

Försäkringsnämnden är en självständig instans inom Trygg-Hansa som kan överpröva Bilsport & MC:s beslut.
All prövning som sker i nämnden är kostnadsfri och dess beslut är bindande för oss. Försäkringsnämnden prövar många slags ärenden, men inte sådana som rör medicinska frågor och ärr, eller ärenden där muntlig bevisning behövs.
Nämnden prövar inte heller ärenden där anspråket är lägre än 1 000 kronor, eller högre än 1 miljon kronor. Läs mer om Försäkringsnämnden på Trygg-Hansa.

Du måste göra din begäran om prövning senast sex månader räknat från den dag då vårt slutliga beslut är daterat. Om du vill överklaga ett beslut där du vill ha ersättning från någon annans försäkring måste den personen godkänna att ärendet prövas.
 
Så här gör du en anmälan till Försäkringsnämnden:

  1. Fyll i Anmälan till Försäkringsnämnden (pdf)
  2. Skicka in din anmälan tillsammans med allt skriftligt material som du vill lägga fram:

Andra vägar för rådgivning och prövning

Det finns flera ställen dit du som privatperson kan vända dig för att få rådgivning i frågor som rör försäkring eller skadereglering. Det finns också flera instanser som kan pröva våra beslut.

Konsumenternas Försäkringsbyrå

Konsumenternas Försäkringsbyrå ger privatpersoner oberoende och kostnadsfri vägledning om pension, försäkring och skadereglering men prövar inte tvister. Konsumenternas Försäkringsbyrå gör också oberoende jämförelser av privata försäkringar och tjänstepensioner. Läs mer på konsumenternas.se.

Kontakt

Konsumenternas Försäkringsbyrå
Box 24215
104 51 Stockholm

0200-22 58 00
Öppettider: vardagar klockan 9–12

Konsumentverket

Du som privatperson kan även få råd och hjälp hos Konsumentverket och deras upplysningstjänst Hallå Konsument, www.hallakonsument.se.

Du kan också vända dig till den kommunala konsumentvägledningen. För att se vad just din kommun erbjuder, se din kommuns webbplats.

Kontakt

Hallå Konsument
Box 48
651 02 Karlstad

0771-525 525

Svensk Försäkrings Nämnder

  • Nämnden för Rättsskyddsfrågor och Ombudskostnadsnämnden prövar ärenden som gäller rättsskyddsförsäkring.
  • Personförsäkringsnämnden prövar ärenden som gäller medicinsk bedömning i sjuk- och olycksfallsförsäkring eller hem- och reseförsäkring.
  • Ansvarsförsäkringens Personskadenämnd prövar ärenden som gäller ersättning för personskada inom ansvars- och överfallsförsäkring som reglerats på skadeståndsrättslig grund.

För mer information om vilka ärenden Svensk Försäkrings Nämnder prövar, se deras webbplats www.forsakringsnamnder.se.

Kontakt

Svensk Försäkrings Nämnder
Box 24067
104 50 Stockholm
08-522 787 20
info@forsakringsnamnder.se

Allmänna reklamationsnämnden

Du som är privatperson har möjlighet att göra en anmälan till Allmänna reklamationsnämnden (ARN). ARN prövar kostnadsfritt tvister mellan företag och privatpersoner efter att företaget tagit slutlig ställning, förutsatt att tvisten rör mer än 2 000 kronor. Vi garanterar att medverka vid ARN:s prövning och sedan följa deras beslut.

För mer information och för att göra anmälan, se www.arn.se.

Kontakt

Allmänna reklamationsnämnden
Box 174
101 23 Stockholm
08-508 860 00
arn@arn.se

Trafikskadenämnden

Nämnden prövar ärenden som rör personskada i följd av trafik. Trafikskadenämnden lämnar rådgivande yttranden om bedömning och beräkning av ersättningsfrågor gällande trafikskadeersättning.

Försäkringsbolagen är skyldiga att rådfråga nämnden när det gäller:

  • ersättning för inkomstförlust efter den akuta sjuktiden om förlusten per år beräknas till lägst ett prisbasbelopp (skadeåret)
  • ersättning för lyte, stadigvarande men, inkomstförlust, kostnader eller särskilda olägenheter om den medicinska invaliditetsgraden uppgår till minst tio procent
  • ersättning till maka, make eller därmed jämställd person för förlust av underhåll
  • omprövning enligt 5 kap. 5 § första stycket skadeståndslagen.

Dessutom kan du själv, inom gällande preskriptionstid, begära prövning i Trafikskadenämnden. Begäran om prövning gör du direkt till nämnden. Det krävs emellertid att du dessförinnan har kontaktat oss för att försöka lösa den fråga som du anser är tvistig. Kontakta gärna din handläggare för ytterligare information.

För mer information, se www.trafikskadenamnden.se.

Kontakt

Trafikskadenämnden
Box 24048
104 50 Stockholm
08-522 787 00

Tvistlösning via EU:s webbplats

Om du bor inom EU och är missnöjd med något som du köpt på internet från ett företag som är baserat inom EU, kan du läsa mer om tvistlösning och hur du går vidare på EU:s webbplats Tvistlösning på nätet.

Rättsskydd vid en tvist med oss

Om du har en försäkring som innehåller rättsskydd kan det även komma att gälla vid en tvist mot oss. Rättsskyddsförsäkringen gäller under de förutsättningar som framgår av försäkringsvillkoren.

Du ansöker om rättsskydd i det bolag där du har rättsskyddsförsäkringen.

Försäkringsgivare

Bilsport & MC Specialförsäkring, Moderna Försäkringar, Atlantica och Moderna Djurförsäkringar är alla en del av Trygg-Hansa Försäkring filial.

Försäkringsgivare är Trygg-Hansa Försäkring filial, 106 26 Stockholm, Bolagsverket org.nr 516403-8662. Filial till Tryg Forsikring A/S, Erhvervsstyrelsen CVR-nr 24260666, Klausdalsbrovej 601, DK-2750 Ballerup, Danmark.