Distansavtalslagen

I enlighet med 3 kapitlet i lag om distansavtal och avtal utanför affärslokaler(SFS 2005:59).

Nedanstående information gäller endast fysisk person som i sin egenskap av konsument tecknar försäkring huvudsakligen för ändamål som faller utanför näringsverksamhet.

Distansavtal är ett avtal som träffas på distans och där kommunikationen uteslutande sker på distans, exempelvis via telefon eller internet.

Försäkringens huvudsakliga egenskaper framgår av vårt gällande fullständiga försäkringsvillkor. Om inte annat avtalats är försäkringstiden ett år.

Som bolag kan vi säga upp din försäkring om du eller annan försäkrad grovt åsidosatt era skyldigheter eller vid synnerliga skäl. Likaså vid dröjsmål av premiebetalning.

Försäkringspriset framgår av den offert vi lämnat. Om inte annat framgår av vår offert är den giltig i 30 dagar, under förutsättning att dina uppgifter inte har ändrats. Har du beräknat premien på vår hemsida gäller priset och giltighetstiden som framgår där.

När du tecknar försäkring genom ett distansavtal har du rätt att ångra köpet inom fjorton dagar från det att avtalet ingås. Om du vill utöva din ångerrätt måste du meddela detta till Moderna Försäkringar. Om du väljer att utöva din ångerrätt har bolaget rätt att kräva premie motsvarande för den tid som försäkringen varit gällande, dock lägst med gällande minimipremie.

Du saknar ångerrätt om distansavtalet avser en försäkring med en avtalad giltighetstid om en månad eller mindre. Bestämmelserna om ångerrätt gäller inte heller om båda parter på din begäran har fullgjort sina förpliktelser enligt distansavtalet. I 3 kapitlet i lag om distansavtal och avtal utanför affärslokaler (SFS 2005:59) finns ytterligare bestämmelser om ångerrätten.