Vanliga frågor

 • Man måste ha trafikförsäkring på fordon som inte är avställda hos VTR, även när fordonet har körförbud eller är stulet. Försäkringstagaren ska alltid vara fordonets ägare. Om trafikförsäkring saknas och fordonet inte är avställt så tar Trafikförsäkringsföreningen (TFF) ut en avgift av ägaren. Den föregående ägarens försäkring upphör att gälla samma dag som ägarbytet görs. Datum för ägarbyte är den dagen som skrivs på registreringshandlingarna, inte den dagen som VTR får pappret. Är MC påställd hos VTR ska den nya ägaren teckna försäkring på fordonet fr. o. m. samma dag som ägarbytet sker.

 • En försäkring som gäller med samma omfattning året runt. Uppsägning av årsförsäkringen kan endast göras på huvudförfallodagen, vid ägarbyte eller vid skrotning av MC.

 • Vår målsättning är nöjda kunder. Om du inte är nöjd med beslutet i ett ärende eller hur du blivit bemött kan du vända dig till den som handlagt ärendet, det är oftast tillräckligt för att situationen ska klaras upp. 

  Det finns också möjlighet att vända sig till Klagomålsansvarig på Mo­derna Försäkringar, som ser till att klagomålet hanteras.  För att så snabbt som möjligt kunna hjälpa till med klagomålet, behöver vi få information om skadenummer/försäkringsnummer samt namn och adress. Vi vill också att du beskriver vad det är i Modernas beslut som du anser är fel.

  Du når Klagomålsansvarig genom att mejla eller skriva till:

  Moderna Försäkringar, Klagomålsansvarig, Box 7830, 103 98 Stockholmklagomalsansvarig@modernaforsakringar.se

  Vi kan behöva lite tid på oss att fatta beslut i ärendet men vi återkommer senast inom två veckor med besked om hur ärendet kommer att hanteras. Läs mer

 • Moderna Försäkringar - Överprövningsnämnder

  Överprövningsnämnden och Utredningsnämnden kan pröva ärenden efter att avdelningen meddelat slutligt beslut. Nämnderna prövar både konsument- och företagsärenden.  Nämnderna är fristående från skade- och säljorganisationen och består av en jurist som är ordförande och en kundombudsman som har till uppgift att ta till vara den klagandes intressen och framföra den klagandes synpunkter. Nämnderna sammanträder ungefär varannan vecka. Eftersom nämnderna endast kommunicerar skriftligt, så kan den klagande inte närvara vid nämndsammanträdet. 

  De flesta ärenden kan prövas av nämnderna men det finns några undantag, till exempel ärenden som inte först har omprövats på berörd avdelning eller som kräver medicinsk sakkunskap. Nämnderna prövar inte heller klagomål som inkommit mer än 6 månader efter att Moderna meddelat slutligt beslut i ärendet. Det är Klagomålsansvarig som bedömer om ärendet lämpar sig för prövning i nämnderna.  Om du vill få ett ärende prövat, kontakta Klagomålsansvarig.

  Andra vägar för rådgivning och prövning

  Konsumenternas Försäkringsbyrå

  Du som är privatperson kan få rådgivning i frågor som rör försäkring eller skadereglering genom att kontakta Konsumenternas För­säkringsbyrå, Box 24215, 104 51 Stockholm, telefon 0200-225 800,  www.konsumenternas.se.  Det går även bra att vända sig till den kommunala konsumentvägledningen för råd och hjälp.

  Allmänna Reklamationsnämnden

  Du som är privatperson har möjlighet att vända dig till Allmänna Reklamationsnämnden (ARN). ARN prövar bland annat ärenden där du inte är nöjd med försäkringsbolagets bedömning gällande skada på eller förlust av egendom, för mer information om vilka ärenden ARN prövar se deras hemsida.  ARN, Box 174, 101 23 Stockholm, Telefon 08-508 860 00, arn@arn.sewww.arn.se.

  Svensk Försäkrings Nämnder:

  • Nämnden för Rättsskyddsfrågor och Ombudskostnadsnämnden prövar ärenden som gäller rättsskyddsförsäkring.
  • Personförsäkringsnämnden prövar ärenden som gäller medicinsk bedömning i sjuk- och olycksfallsförsäkring eller hem- och reseförsäkring.
  • Ansvarsförsäkringens Personskadenämnd prövar ärenden som gäller ersättning för personskada inom ansvars- och överfallsförsäkring som reglerats på skadeståndsrättslig grund.

  För mer information om vilka ärenden Svensk Försäkrings Nämnder prövar se deras hemsida, www.forsakringsnamnder.se. Svensk Försäkrings Nämnder, Box 24067, 104 50 Stockholm, telefon 08-522 787 20, info@forsakringsnamnder.se.

  Trafikskadenämnden

  Trafikskadenämnden prövar ärenden som rör personskada i följd av trafik. Trafikskadenämnden lämnar rådgivande yttranden om bedömning och beräkning av ersättningsfrågor gällande trafikskadeersättning.  Trafikskadenämnden, Box 24048, 104 50 Stockholm, telefon 08-522 787 00, www.trafikskadenamnden.se

   Det finns alltid möjlighet att väcka talan i allmän domstol.  www.domstol.se

  Rättsskydd vid tvist mot Moderna Försäkringar

  Om du har en försäkring som innehåller ett rättsskyddsmoment kan detta rättskydd även komma att gälla vid en tvist mot oss. Rättsskyddsförsäkringen gäller under de förutsättningar som framgår av försäkringsvillkoren. Du måste särskilt ansöka om rättsskydd i det bolag där du har en rättsskyddsförsäkring.

  Preskription - En sammanfattning av gällande lagregler

  Trafikskadelagen - gällande skadehändelse som inträffat från och med 1 januari 2015  

  Den som vill ha ersättning enligt trafikskadelagen måste väcka talan inom tio år från skadehändelsen. Om den skadelidande begär omprövning enligt 5 kap. 5 § skadeståndslagen får talan dock väckas inom tre år från tidpunkten när det förhållande som ligger till grund för omprövningsyrkandet inträdde.

  Om den som vill ha ersättning har anmält skadan till försäkringsgivaren inom den tid som anges i första stycket, är fristen att väcka talan alltid minst sex månader från det att försäkringsgivaren har förklarat sig ha tagit slutlig ställning till anspråket.

  En talan får väckas efter den tid som anges i första stycket endast om det finns synnerliga skäl. Vid bedömningen ska det särskilt beaktas om den skadelidande har varit förhindrad att framställa anspråket i tid.

  Om talan inte väcks enligt ovan angivna tidsfrister, går rätten till ersättning förlorad.

  Försäkringsavtalslagen - gällande försäkringsfall som inträffat från och med 1 januari 2015

  Den som vill ha försäkringsersättning eller annat försäkringsskydd måste väcka talan inom tio år från tidpunkten när det förhållande som enligt försäkringsavtalet berättigar till sådant skydd inträdde.

  Om den som vill ha försäkringsskydd har framställt anspråket till försäkringsbolaget inom den tid som anges i första stycket, är fristen att väcka talan alltid minst sex månader från det att bolaget har förklarat att det har tagit slutlig ställning till anspråket. Om talan inte väcks enligt ovan angivna tidsfrister, går rätten till försäkringsskydd förlorad.

  Försäkringsfall och skada som inträffat innan 1 januari 2015

  Den som vill göra anspråk på försäkringsersättning måste väcka talan mot försäkringsbolaget inom tre år efter att ha fått kännedom om att anspråket kunde göras gällande och i varje fall inom tio år från det att anspråket tidigast kunde göras gällande. Annars går rätten till ersättning förlorad. Om anspråk har framställts till försäkringsbolaget inom denna tid, är fristen enligt första meningen alltid minst sex månader från det att bolaget har förklarat att det har tagit slutlig ställning till anspråket.